Onomatopeies.cat és una base de dades digital que té l’objectiu de documentar, normalitzar i fomentar la creació d’onomatopeies en català. Per tal d’aconseguir-ho, documenta algunes de les onomatopeies ja recollides a diccionaris i altres obres de consulta i inclou propostes d’interjeccions que no tenen un equivalent existent.

Les propostes no apareixen per ordre de preferència (encara que en alguns casos sí que es prioritzen les que tenen una forma més estesa o documentada) sinó que s’agrupen per sons vocàlics o consonàntics semblants. Amb tot, no s’inclouen manlleus d’origen estranger encara que tinguin un ús conegut (com ara snif o burp) per a fomentar la creativitat d’onomatopeies amb grafies i sons més propers al català. Per aquesta raó, les onomatopeies de creació pròpia inclouen una marca valorativa (PRO. [proposta]). Les onomatopeies que tenen documentades variants amb tots els sons vocàlics (p. e. catacrac, catacrec, catacric, catacroc, catacruc) tenen la marca + al costat de la variant principal.