El contingut d’Onomatopeies.cat reprodueix interjeccions documentades o bé creades originalment per amb la intenció de ser consultades, compartides i referenciades. Les obres de consulta emprades per a reproduir-ne algunes amb aquest propòsit tenen els drets d’autor dels seus respectius escriptors i editors.

Per a qualsevol consulta o correcció, adreceu-vos a onomatopeiescat@gmail.com.