porc, truja

1. Grunyit

oinc / oic

gnyorrc / güec / rnc

2. Esgüell

nyic / nyi / nyec /