mosquit

iii / nyii [PRO.]

nnn / nyee

zzz / ziu-ziu / zum-zum